ΤΙ ΚΑΙΝΟΝ ; (2)

20 11 2008

   

«Μέλας Πρόεδρος ! »

 

Ἅμα Πυανεψιῶνι μηνί φθίνοντι ἐτελέσθησαν ἀρχαιρεσίαι προέδρου καί γερουσίας ἐν ΗΠΑ, ἔνθα τό Σύνταγμα ἐπιτάττει τάς γενικάς γίγνεσθαι ἐκλογάς μονίμως ἀνά τετρατίαν τῇ Τρίτῃ ἡμέρᾳ (τῇ τοῦ Διός) τῆς πρώτης ἑβδομάδος τοῦ μηνός αὐτοῦ. Πρόεδρος ᾑρέθη ὁ τῆς τοῦ Δήμου Μερίδος ἡγήτωρ, ὁ μέλας, ἤ μᾶλλον μιγάς, γέρων (καίπερ ἀκμάζων τῇ ἡλικίᾳ) τῆς ὁμοσπόνδου Πολιτείας Ἰλλινοΐου (Σικάγου), ὀνόματι Βάραξ Ὀβάμιος, ῥᾳδίως καταβαλών τόν λευκόν ὑπερεβδομηκοντούτην (ὄντως) γέροντα τῆς ὁμοσπόνδου Πολιτείας Ἀριζῶνος (Φοίνικος), Ἰωάννην Μακέην, ἡγήτορα τῆς τῶν Ἐλευθεροπολιτῶν Μερίδος. Ὁ αἱρεθείς ἄρχων (καί πλανήταρχος ὑπό πολλῶν καλούμενος) διαδέχεται τόν ἀπιόντα πρόεδρον Γεώργιον Βούσιον, τόν νεώτερον, ὁ πρῶτος μελάγχροος ἡγήτωρ τῆς τῶν ΗΠΑ Συμπολιτείας γενόμενος.

Τόν μακρόν πρός τόν ἐν Οὐασιγκτῶνι ἀγῶνα Λευκόν Οἶκον ἐθεῶντο διά τῆς τηλοψίας, ἠκροῶντο ἀπό ῥᾳδιοφώνου καί ἠκολούθουν μετ΄ ἐνδιαφέροντος διά τῶν ἐφημέρων ἐντύπων ἅπαντες, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οἱ τοῦ πλανήτου κάτοικοι, ὅπου γῆς, διά τε τήν κυριότητα τοῦ ἀξιώματος καί τήν πάγκοινον τῆς οἰκονομίας κρίσιν, εἰς ὕφεσιν ἤδη ἐξελισσομένην, ἥτις ἐκεῖθεν ἤρξατο ταράττουσα ἤδη ἅπαντας πανταχῇ σχεδόν. Ὅθεν πολλοί γηγενεῖς τε καί ἀλλοδαποί εἶχον δι΄ ἐλπίδος παῦσαί τε τούς πολέμους καί τήν κρίσιν θεραπεῦσαι. Αἴτιον δηλονότι ὁ τῆς κοινωνίας κύριος προσανατολισμός, ὅστις ἀναπτυξιακός καί ἐκσυγχρονιστικός ὤν προσβλέπει τήν τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου (εὖ πράττειν) ἄνοδον καί οὐχί, φεῦ, τῆς τοῦ βίου ποιότητος (εὖ ζῆν).

Αἱ πρῶται ὅμως μετεκλογικαί ἐνδείξεις καί ἐπιλογαί ἀξιωματούχων ἀμφίσημοι δοκοῦσιν εἶναι καί πως ἀπογοητευτικαί, ἐπεί μειοῦσι τάς τε ἐλπίδας ταχείας εἰρηνεύσεως τῶν ἐθνῶν, οὐ μήν ἀλλά καί τῆς τῆς ὑφέσεως ἀνακοπῆς.

 

νδρέας Παναγόπουλος, Γραμματικός

θήνησι, παρά Δμον λωπεκς.

 Ὁμοιοτηλ. – Τηλέφ.: 210-7758865

Ἠλ. Διεύθ.: apanagop@upatras.gr

Ταχ. Διεύθ.: Πασίωνος 29

Νέος Κόσμος – Τ.Κ. 116 31

 

 

 

Yπομνημα Γραμματικο-συντακτικον (2)

 

v     φθίνοντι: (<φθίνω> φθονῶ,  φθόνος) τελευτῶντι, περαιουμένῳ

v     τῇ τοῦ Διός (Tuesday: Ζεύς + ἡμέρα), τὰ νῦν Τρίτῃ (ἡμέρᾳ)

v     αἱρεθείς: (<ἀόρ. τοῦ αἱροῦμαι: ἐκλέγομαι): ἐκλεγείς (πρβλ. αἱρετός, ἀρχαιρεσία)

v     ἐφημέρων (<ἐπί + ἡμέρα), ἐντύπων (<ἐν + τύπος): ἐφημερίδων

v     ὡς ἔπος επεῖν: σχεδόν, «νὰ ποῦμε», «σὰ νὰ λέμε»

v     κυριότητα: (<κύριος) σημασίαν, βαρύτητα, σπουδαιότητα

v     εἶχον δι᾿ ἐλπίδος: ἤλπιζον, προσεδόκουν

v     ὑφέσεως (<ὑπό + ἵημι): μειώσεως, ὑποχωρήσεως

 

Advertisements

Ενέργειες

Information

4 Σχόλια

24 11 2008
Μυρτώ Λεμού

Η Ελληνική μας Γλώσσα

Την απλοποίηση της ελληνικής γραφής ζητά ο κύπριος ευρωβουλευτής Μάριος Ματσάκης, με σχετική εισήγηση που υπέβαλε προς τον υπουργό Παιδείας της Κύπρου Ανδρέα Δημητρίου. Την πρόταση του κοινοποίησε και στους Έλληνες ευρωβουλευτές.

Ο κ. Ματσάκης προτείνει στον Κύπριο υπουργό τη σύσταση μιας ολιγομελούς επιτροπής γλωσσολόγων, οι οποίοι θα μπορούσαν, εμπεριστατωμένα να ενδιατρίψουν επί του θέματος και να δώσουν μια επιστημονικά έγκυρη πρόταση για τον εκμοντερνισμό/ απλοποίηση της Ελληνικής γραφής.

Στην επιστολή του ο Κύπριος ευρωβουλευτής παραθέτει ως ‘τροφή για σκέψη’ τα εξής:

1. Να καταργηθούν τα γράμματα ‘η’ και ‘υ’ και να αντικατασταθούν από το γράμμα ‘ι’.

2. Να καταργηθεί το γράμμα ‘ω’ και να αντικατασταθεί από το γράμμα ‘ο’.

3. Να καταργηθούν οι εξής συνδυασμοί γραμμάτων και να αντικατασταθούνως εξής: ‘αι’—> ‘ε’, ‘ει’—>’ι’, ‘οι—>ι’, ‘υι’—>ι’,’αυ’—>’αβ’, ‘ευ’—>’εβ’

4. Να καταργηθεί η χρήση του ‘γγ’ και να αντικατασταθεί από το ‘γκ’.

5. Να καταργηθεί το τελικό γράμμα ‘ς’ και να αντικατασταθεί από το γράμμα ‘σ’.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω αλλαγών, αναφέρει ο .ευρωβουλευτής, το Ελληνικό αλφάβητο θα έχει μόνο 21γράμματα (α, β, γ, δ, ε, ζ, θ, ι, κ,λ, μ, ν , ξ , ο , π, ρ, σ, τ, φ, χ, ψ) και ένα μόνο δίψηφο (το ‘ου’).

Ο κ. Ματσάκης υποστηρίζει ότι η απλοποίηση της Ελληνικής γραφής καθίσταται αναγκαία μέσα στα πλαίσια μιας τάσης ενωτικής πορείας των γλωσσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, μια τέτοια αλλαγή θα καταστήσει την Ελληνική γραφή πιο απλή και πολύ πιο εύχρηστη. Ιδιαίτερα όσον αφορά την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και σε σχέση με μεγάλο αριθμό ατόμων που έχουν διάφορες μορφές δυσλεξίας’.

Προωθήστε το mail αυτό για την ενημέρωση του κόσμου για τη νέα αυτή και δόλια ανθελληνική επίθεση, με το πρόσχημα δήθεν του εκσυγχρονισμού της (ήδη επικίνδυνα ρημαγμένης τα τελευταία χρόνια) γλώσσας μας!

Υ.Γ. ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ ΚΑΙ Ο ΧΕΝΡΙ ΚΙΣΣΙΓΚΕΡ:
Ο Ελληνικός λαός είναι δυσκολοκυβέρνητος και γι’ αυτό πρέπει να τον πλήξουμε βαθιά στις πολιτισμικές του ρίζες. Τότε ίσως συνετισθεί. Εννοώ δηλαδή, να πλήξουμε

1. τη γλώσσα,
2. τη θρησκεία,

3. τα πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα,

ώστε να εξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητα του να αναπτυχθεί, να διακριθεί, να επικρατήσει για να μη μας παρενοχλεί στα Βαλκάνια, να μη μας παρενοχλεί στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, σε όλη αυτή σε όλη αυτή τη νευραλγική περιοχή μεγάλης στρατηγικής σημασίας για μας, για την πολιτική των ΗΠΑ

Θα ήθελα να προσθέσω και τα εξής :

Ας τολμήσει κάποιος ξένος να προτείνει σε Γάλλο να εξαλείψει τους τρεις τόνους, ή να γράψει το beaucoup – bocou, ή το couteau – couto.

Aς τολμήσει να προτείνει σε ένα Άγγλο να γράψει αντί thought – thot, αντί wrought – rot,

ή σε ένα Γερμανό να γράψει αντί Gemutsbeschaffenheit – Gemutsbesafenheit , ή αντί Erbschleicher – Erbsleiher και θα δούμε τι θα γίνει !!

27 11 2008
Heliotypon

Υπάρχουν και στην Ελλάδα υπέρμαχοι της «απλοποίησης», άλλά και της αποδοχής πλείστων όσων γραμματικών, συντακτικών και ορθογραφικών σφαλμάτων, στο όνομα της εξέλιξης της γλώσσας. Κι έτσι φτάσαμε π.χ. στην ουσιαστική κατάργηση της τρίτης κλίσης, με αγωνιώδεις προσπάθειες των παραγωγών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών παραγωγών, να φτιάξουν τις πτώσεις τριτοκλίτων, χωρίς να έχουν τις σχετικές γνώσεις. Κι ακούς: «της διεθνής κρίσης», ή «το διαφανή εσώρουχο». Ακούς αύξηση στην προστακτική, ακούς «με την ιδιότητά του ως πρόεδρος…», ακού «Ολυμπιάδα» (αντί «Ολυμπιακοί αγώνες») κι άλλα χαριτωμένα… Το κακό είναι ότι (σχεδόν) κανείς δεν συγκινείται από το γλωσσικό χάλι και τα λάθη τείνουν να καθιερωθούν, οπότε δεν θα συγκινείται κανείς πια…

27 11 2008
Heliotypon

Συμπλήρωμα: Αμ εκείνο το ταλαίπωρο «διακύβευμα» που, ποιός ξέρει ποιος ξέθαψε και το έκανε της μόδας, χωρίς να ξέρει τι σημαίνει, αλλά που το χρησιμοποιούν ευρύτατα με τελείως αυθαίρετες έννοιες (π.χ. «στόχος», «σημαντικό αντικείμενο», ακόμη και χωρίς καμία σημασία, μόνο και μόνο για να το χρησιμοποιήσουν)!

18 02 2009
Μυρτώ Λεμού

Προς το τέλος είναι που αποκτά ενδιαφέρον…

Hellenic Quest λέγεται ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκμάθησης της Ελληνικής που το CNN άρχισε να διανέμει παγκοσμίως και προορίζεται σε πρώτο στάδιο για τους αγγλόφωνους και ισπανόφωνους.
Η μέθοδος διδασκαλίας συνίσταται στην προβολή πληροφοριών στην οθόνη του
Η/Υ με ταυτόχρονη μετάδοση ήχου και κινούμενης εικόνας.

Το πρόγραμμα παράγεται από τη μεγάλη εταιρία Η/Υ Apple, o Πρόεδρος της
οποίας Τζον Σκάλι είπε σχετικά: Αποφασίσαμε να προωθήσουμε το πρόγραμμα
εκμάθησης της Ελληνικής, επειδή η κοινωνία μας χρειάζεται ένα εργαλείο που
θα της επιτρέψει ν’ αναπτύξει τη δημιουργικότητά της, να εισαγάγει
καινούριες ιδέες και θα της προσφέρει γνώσεις περισσότερες απ’ όσες ο
άνθρωπος μπορούσε ως τώρα να ανακαλύψει.

Με άλλα λόγια, πρόκειται για μιαν εκδήλωση της τάσης για επιστροφή του
παγκόσμιου πολιτισμού στο πνεύμα και τη γλώσσα των Ελλήνων.

Άλλη συναφής εκδήλωση: Οι Άγγλοι επιχειρηματίες προτρέπουν τα ανώτερα
στελέχη να μάθουν Αρχαία Ελληνικά επειδή αυτά περιέχουν μια ξεχωριστή
σημασία για τους τομείς οργανώσεως και διαχειρίσεως επιχειρήσεων.

Σε αυτό το συμπέρασμα ήδη οδηγήθηκαν μετά από διαπιστώσεις Βρετανών ειδικών
ότι η Ελληνική γλώσσα ενισχύει τη λογική και τονώνει τις ηγετικές
ικανότητες.

Γι’ αυτό έχει μεγάλη αξία, όχι μόνο στην πληροφορική και στην υψηλή
τεχνολογία, αλλά και στον τομέα οργανώσεως και διοικήσεως ..

Αυτές οι ιδιότητες της Ελληνικής ώθησαν το Πανεπιστήμιο Ιρμάιν της
Καλιφόρνια να αναλάβει την αποθησαύριση του πλούτου της. Επικεφαλής του
προγράμματος τοποθετήθηκαν η γλωσσολόγος -Ελληνίστρια- Μακ Ντόναλι και οι
καθηγητές της ηλεκτρονικής Μπρούνερ και Πάκαρι.

Στον Η/Υ Ίμυκο αποθησαυρίστηκαν 6 εκατομμύρια λεκτικοί τύποι της γλώσσας
μας όταν η Αγγλική έχει συνολικά 490.000 λέξεις και 300.000 τεχνικούς
όρους, δηλαδή σαν γλώσσα είναι μόλις το 1/100 της δικής μας. Στον Ίμυκο
ταξινομήθηκαν 8.000 συγγράμματα 4.000 αρχαίων Ελλήνων και το έργο
συνεχίζεται.

Μιλώντας γι’ αυτό ο καθηγητής Μπρούνερ είπε: Σε όποιον απορεί γιατί τόσα
εκατομμύρια δολάρια για την αποθησαύριση των λέξεων της Ελληνικής
απαντούμε: Μα πρόκειται για τη γλώσσα των προγόνων μας. Και η επαφή μας μ’
αυτούς θα βελτιώσει τον πολιτισμό μας .

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος υπολογίζουν ότι οι ελληνικοί λεκτικοί τύποι
θα φθάσουν στα 90 εκατομμύρια, έναντι 9 εκατομμυρίων της λατινικής.
Το ενδιαφέρον για την Ελληνική προέκυψε από τη διαπίστωση των επιστημόνων
πληροφορικής και υπολογιστών ότι οι Η/Υ προχωρημένης τεχνολογίας δέχονται
ως νοηματική γλώσσα μόνον την Ελληνική. Όλες τις άλλες γλώσσες τις
χαρακτήρισαν σημειολογικές .

Νοηματική γλώσσα θεωρείται η γλώσσα στην οποία το σημαίνον, δηλαδή η λέξη,
και το σημαινόμενο, δηλαδή αυτό, που η λέξη εκφράζει (πράγμα, ιδέα,
κατάσταση), έχουν μεταξύ τους πρωτογενή σχέση. Ενώ σημειολογική είναι η
γλώσσα στην οποία αυθαιρέτως ορίζεται ότι το αμ πράγμα (σημαινόμενο)
εννοείται με το αμ (σημαίνον).

Με άλλα λόγια, η Ελληνική γλώσσα είναι η μόνη γλώσσα της οποίας οι λέξεις
έχουν πρωτογένεια, ενώ σε όλες τις άλλες, οι λέξεις είναι συμβατικές,
σημαίνουν, δηλαδή, κάτι, απλώς επειδή έτσι ‘συμφωνήθηκε’ μεταξύ εκείνων που
την χρησιμοποιούν.

ΟΛΕΣ οι λέξεις στην Ελληνική ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ, π.χ. η λέξη ενθουσιασμός = εν-Θεώ,
γεωμετρία = γη +μετρώ, προφητεία = προ + φάω, άνθρωπος = ο άναρθρων (ο
αρθρώνων λόγο).

Έχουμε δηλαδή αιτιώδη σχέση μεταξύ λέξεως-πράγματος, πράγμα ανύπαρκτο στις
άλλες γλώσσες. Τα πιο τέλεια προγράμματα Ίμυκος , Γνώσεις και Νεύτων
αναπαριστούν τους λεκτικούς τύπους της Ελληνικής σε ολοκληρώματα και σε
τέλεια σχήματα παραστατικής, πράγμα που αδυνατούν να κάνουν για τις άλλες
γλώσσες.

Και τούτο επειδή η Ελληνική έχει μαθηματική δομή που επιτρέπει την αρμονική
γεωμετρική τους απεικόνιση.

Ιδιαιτέρως χρήσιμα είναι τα ελληνικά προσφύματα ΟΠΩΣ : τηλέ , λάνδη
=….LAND, ΓΕΩ…,νάνο, μίκρο, μέγα, σκοπό….ισμός, ΗΛΕΚΤΡΟ…., κυκλο….,
ΦΩΝΟ…., ΜΑΚΡΟ…., ΜΙΚΡΟ…., ΔΙΣΚΟ…., ΓΡΑΦΟ…, ΓΡΑΜΜΑ…, ΣΥΝ…,
ΣΥΜ…., κ.λπ..

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ C D = COMPACT DISK = ΣΥΜΠΑΚΤΩΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θεωρούν την Ελληνική γλώσσα «μη οριακή», δηλαδή
ότι μόνο σ’ αυτή δεν υπάρχουν όρια και γι’ αυτό είναι αναγκαία στις νέες
επιστήμες όπως η Πληροφορική, η Ηλεκτρονική, η Κυβερνητική και άλλες.

Αυτές οι επιστήμες μόνο στην Ελληνική γλώσσα βρίσκουν τις νοητικές
εκφράσεις που χρειάζονται, χωρίς τις οποίες η επιστημονική σκέψη αδυνατεί
να προχωρήσει.

Γι’ αυτούς τους λόγους οι Ισπανοί Ευρωβουλευτές ζήτησαν να καθιερωθεί η
Ελληνική ως η επίσημη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι το να μιλά κανείς για
Ενωμένη Ευρώπη χωρίς την Ελληνική είναι σα να μιλά σε έναν τυφλό για
χρώματα.

Προωθήστε αυτό το μήνυμα! Όχι για λόγους σοβινιστικούς, Μα για να μαθαίνουμε
σιγά-σιγά την αλήθεια !

http://www.greekembassy.org/Embassy/files/hellenic_quest04-12-20030.pdf

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s
Αρέσει σε %d bloggers: