ΤΙ ΚΑΙΝΟΝ ; (2)

20 11 2008

   

«Μέλας Πρόεδρος ! »

 

Ἅμα Πυανεψιῶνι μηνί φθίνοντι ἐτελέσθησαν ἀρχαιρεσίαι προέδρου καί γερουσίας ἐν ΗΠΑ, ἔνθα τό Σύνταγμα ἐπιτάττει τάς γενικάς γίγνεσθαι ἐκλογάς μονίμως ἀνά τετρατίαν τῇ Τρίτῃ ἡμέρᾳ (τῇ τοῦ Διός) τῆς πρώτης ἑβδομάδος τοῦ μηνός αὐτοῦ. Πρόεδρος ᾑρέθη ὁ τῆς τοῦ Δήμου Μερίδος ἡγήτωρ, ὁ μέλας, ἤ μᾶλλον μιγάς, γέρων (καίπερ ἀκμάζων τῇ ἡλικίᾳ) τῆς ὁμοσπόνδου Πολιτείας Ἰλλινοΐου (Σικάγου), ὀνόματι Βάραξ Ὀβάμιος, ῥᾳδίως καταβαλών τόν λευκόν ὑπερεβδομηκοντούτην (ὄντως) γέροντα τῆς ὁμοσπόνδου Πολιτείας Ἀριζῶνος (Φοίνικος), Ἰωάννην Μακέην, ἡγήτορα τῆς τῶν Ἐλευθεροπολιτῶν Μερίδος. Ὁ αἱρεθείς ἄρχων (καί πλανήταρχος ὑπό πολλῶν καλούμενος) διαδέχεται τόν ἀπιόντα πρόεδρον Γεώργιον Βούσιον, τόν νεώτερον, ὁ πρῶτος μελάγχροος ἡγήτωρ τῆς τῶν ΗΠΑ Συμπολιτείας γενόμενος.

Τόν μακρόν πρός τόν ἐν Οὐασιγκτῶνι ἀγῶνα Λευκόν Οἶκον ἐθεῶντο διά τῆς τηλοψίας, ἠκροῶντο ἀπό ῥᾳδιοφώνου καί ἠκολούθουν μετ΄ ἐνδιαφέροντος διά τῶν ἐφημέρων ἐντύπων ἅπαντες, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οἱ τοῦ πλανήτου κάτοικοι, ὅπου γῆς, διά τε τήν κυριότητα τοῦ ἀξιώματος καί τήν πάγκοινον τῆς οἰκονομίας κρίσιν, εἰς ὕφεσιν ἤδη ἐξελισσομένην, ἥτις ἐκεῖθεν ἤρξατο ταράττουσα ἤδη ἅπαντας πανταχῇ σχεδόν. Ὅθεν πολλοί γηγενεῖς τε καί ἀλλοδαποί εἶχον δι΄ ἐλπίδος παῦσαί τε τούς πολέμους καί τήν κρίσιν θεραπεῦσαι. Αἴτιον δηλονότι ὁ τῆς κοινωνίας κύριος προσανατολισμός, ὅστις ἀναπτυξιακός καί ἐκσυγχρονιστικός ὤν προσβλέπει τήν τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου (εὖ πράττειν) ἄνοδον καί οὐχί, φεῦ, τῆς τοῦ βίου ποιότητος (εὖ ζῆν).

Αἱ πρῶται ὅμως μετεκλογικαί ἐνδείξεις καί ἐπιλογαί ἀξιωματούχων ἀμφίσημοι δοκοῦσιν εἶναι καί πως ἀπογοητευτικαί, ἐπεί μειοῦσι τάς τε ἐλπίδας ταχείας εἰρηνεύσεως τῶν ἐθνῶν, οὐ μήν ἀλλά καί τῆς τῆς ὑφέσεως ἀνακοπῆς.

 

νδρέας Παναγόπουλος, Γραμματικός

θήνησι, παρά Δμον λωπεκς.

 Ὁμοιοτηλ. – Τηλέφ.: 210-7758865

Ἠλ. Διεύθ.: apanagop@upatras.gr

Ταχ. Διεύθ.: Πασίωνος 29

Νέος Κόσμος – Τ.Κ. 116 31

 

 

 

Yπομνημα Γραμματικο-συντακτικον (2)

 

v     φθίνοντι: (<φθίνω> φθονῶ,  φθόνος) τελευτῶντι, περαιουμένῳ

v     τῇ τοῦ Διός (Tuesday: Ζεύς + ἡμέρα), τὰ νῦν Τρίτῃ (ἡμέρᾳ)

v     αἱρεθείς: (<ἀόρ. τοῦ αἱροῦμαι: ἐκλέγομαι): ἐκλεγείς (πρβλ. αἱρετός, ἀρχαιρεσία)

v     ἐφημέρων (<ἐπί + ἡμέρα), ἐντύπων (<ἐν + τύπος): ἐφημερίδων

v     ὡς ἔπος επεῖν: σχεδόν, «νὰ ποῦμε», «σὰ νὰ λέμε»

v     κυριότητα: (<κύριος) σημασίαν, βαρύτητα, σπουδαιότητα

v     εἶχον δι᾿ ἐλπίδος: ἤλπιζον, προσεδόκουν

v     ὑφέσεως (<ὑπό + ἵημι): μειώσεως, ὑποχωρήσεως

 

Advertisements