ΤΙ ΚΑΙΝΟΝ ; (2)

20 11 2008

   

«Μέλας Πρόεδρος ! »

 

Ἅμα Πυανεψιῶνι μηνί φθίνοντι ἐτελέσθησαν ἀρχαιρεσίαι προέδρου καί γερουσίας ἐν ΗΠΑ, ἔνθα τό Σύνταγμα ἐπιτάττει τάς γενικάς γίγνεσθαι ἐκλογάς μονίμως ἀνά τετρατίαν τῇ Τρίτῃ ἡμέρᾳ (τῇ τοῦ Διός) τῆς πρώτης ἑβδομάδος τοῦ μηνός αὐτοῦ. Πρόεδρος ᾑρέθη ὁ τῆς τοῦ Δήμου Μερίδος ἡγήτωρ, ὁ μέλας, ἤ μᾶλλον μιγάς, γέρων (καίπερ ἀκμάζων τῇ ἡλικίᾳ) τῆς ὁμοσπόνδου Πολιτείας Ἰλλινοΐου (Σικάγου), ὀνόματι Βάραξ Ὀβάμιος, ῥᾳδίως καταβαλών τόν λευκόν ὑπερεβδομηκοντούτην (ὄντως) γέροντα τῆς ὁμοσπόνδου Πολιτείας Ἀριζῶνος (Φοίνικος), Ἰωάννην Μακέην, ἡγήτορα τῆς τῶν Ἐλευθεροπολιτῶν Μερίδος. Ὁ αἱρεθείς ἄρχων (καί πλανήταρχος ὑπό πολλῶν καλούμενος) διαδέχεται τόν ἀπιόντα πρόεδρον Γεώργιον Βούσιον, τόν νεώτερον, ὁ πρῶτος μελάγχροος ἡγήτωρ τῆς τῶν ΗΠΑ Συμπολιτείας γενόμενος.

Τόν μακρόν πρός τόν ἐν Οὐασιγκτῶνι ἀγῶνα Λευκόν Οἶκον ἐθεῶντο διά τῆς τηλοψίας, ἠκροῶντο ἀπό ῥᾳδιοφώνου καί ἠκολούθουν μετ΄ ἐνδιαφέροντος διά τῶν ἐφημέρων ἐντύπων ἅπαντες, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οἱ τοῦ πλανήτου κάτοικοι, ὅπου γῆς, διά τε τήν κυριότητα τοῦ ἀξιώματος καί τήν πάγκοινον τῆς οἰκονομίας κρίσιν, εἰς ὕφεσιν ἤδη ἐξελισσομένην, ἥτις ἐκεῖθεν ἤρξατο ταράττουσα ἤδη ἅπαντας πανταχῇ σχεδόν. Ὅθεν πολλοί γηγενεῖς τε καί ἀλλοδαποί εἶχον δι΄ ἐλπίδος παῦσαί τε τούς πολέμους καί τήν κρίσιν θεραπεῦσαι. Αἴτιον δηλονότι ὁ τῆς κοινωνίας κύριος προσανατολισμός, ὅστις ἀναπτυξιακός καί ἐκσυγχρονιστικός ὤν προσβλέπει τήν τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου (εὖ πράττειν) ἄνοδον καί οὐχί, φεῦ, τῆς τοῦ βίου ποιότητος (εὖ ζῆν).

Αἱ πρῶται ὅμως μετεκλογικαί ἐνδείξεις καί ἐπιλογαί ἀξιωματούχων ἀμφίσημοι δοκοῦσιν εἶναι καί πως ἀπογοητευτικαί, ἐπεί μειοῦσι τάς τε ἐλπίδας ταχείας εἰρηνεύσεως τῶν ἐθνῶν, οὐ μήν ἀλλά καί τῆς τῆς ὑφέσεως ἀνακοπῆς.

 

νδρέας Παναγόπουλος, Γραμματικός

θήνησι, παρά Δμον λωπεκς.

 Ὁμοιοτηλ. – Τηλέφ.: 210-7758865

Ἠλ. Διεύθ.: apanagop@upatras.gr

Ταχ. Διεύθ.: Πασίωνος 29

Νέος Κόσμος – Τ.Κ. 116 31

 

 

 

Yπομνημα Γραμματικο-συντακτικον (2)

 

v     φθίνοντι: (<φθίνω> φθονῶ,  φθόνος) τελευτῶντι, περαιουμένῳ

v     τῇ τοῦ Διός (Tuesday: Ζεύς + ἡμέρα), τὰ νῦν Τρίτῃ (ἡμέρᾳ)

v     αἱρεθείς: (<ἀόρ. τοῦ αἱροῦμαι: ἐκλέγομαι): ἐκλεγείς (πρβλ. αἱρετός, ἀρχαιρεσία)

v     ἐφημέρων (<ἐπί + ἡμέρα), ἐντύπων (<ἐν + τύπος): ἐφημερίδων

v     ὡς ἔπος επεῖν: σχεδόν, «νὰ ποῦμε», «σὰ νὰ λέμε»

v     κυριότητα: (<κύριος) σημασίαν, βαρύτητα, σπουδαιότητα

v     εἶχον δι᾿ ἐλπίδος: ἤλπιζον, προσεδόκουν

v     ὑφέσεως (<ὑπό + ἵημι): μειώσεως, ὑποχωρήσεως

 

ΤΙ ΚΑΙΝΟΝ ; (1)

10 11 2008

 

 

Ἔκπτωσις ἀξιῶν

 

μα μετοπώρῳ περμεσοῦντι νεσττος νιαυτο ρξατο βαρεῖα σοβεῖν κρίσις ν τοῖς ν λλάδι πράγμασιν, πολιτικοῖς τε καί οκονομικοῖς. Σοβαραί ποκαλύψεις λαθροσυναλλαγν προὐκάλεσαν ταραχήν τῇ Βουλῇ καί τ Δήμ. πουργοί τινες τς παρούσης τε καί τς προτέρας διοικήσεως μπλέκονται νόχοις δοσοληψίαις το δημοσίου μετά τοῦ γουμένου τς ν τ γί ρει Μονς Βατοπεδίου (σφάλλουσιν ο γράφοντες Βατοπαιδίου), νόματι φραίμ, πρός σοβαράν ζημίαν το πρώτου καί πρός θεόρατον φελος τς Μονς καί τινων τέρων παραγόντων. Παρῃτήθησαν δ΄ δη τς ρχς δύο ὑπουργοί, μλλον χθησαν ες παραίτησιν, καί τό πρᾶγμα πετράπη τῇ Βουλῇ ν εδικ δικαστηρίῳ κρίνειν περί εθύνης πουργν (ποπτοι γάρ εσι παραβάσεως το νόμου). 

νταῦθα δέ παράδοξόν τι καί βουλευτικς ηθες γένετο: πέσχε τν ργασιν τς Βουλς ατή ατη διοικοσα μερίς τήμερον, τετάρτην καί εκοστήν Πυανεψιῶνος μηνός ὀγδόου καί δισχιλιοστο ἐνιαυτοῦ μετά Χριστο γέννησιν, τεχνηέσσῃ τινί πλήν προφανε νομικῇ μηχανῇ. θεν δλον τι ἡ το Πλάτωνος ῥσις «ν γάρ δικαιοσύνῃ συλλήβδην πασ΄ ρετή κεται» χετ΄ πιοσα.

Ταῦθ΄ παντα Δμος, λλωστε καί ν παντοί πορία χρημάτων τελῶν καί πληττόμενος πό τν παρεπομένων τς παγκοίνου φέσεως, βαρέως φέρει καί ναμένει τήν τε το πορίσματος κδοσιν χρι μέσου Ποσειδενος μηνός, καί εἶτα μεταβολήν ξιωματούχων καί γενικάς περί αρ κλογάς. βεβαιότης καί νασφάλεια πανταχῇ κρατοῦσι, τς τε τύχης κοινς οὔσης καί το μέλλοντος δυσοιώνου.

 

 

νδρέας Παναγόπουλος, Γραμματικός

θήνησι, παρά Δμον λωπεκς.

Ὁμοιοτηλ. – Τηλέφ.: 210-7758865

Ἠλ. Διεύθ.: apanagop@upatras.gr

Ταχ. Διεύθ.: Πασίωνος 29

Νέος Κόσμος – Τ.Κ. 116 31

Υπομνημα Γραμματικο-συντακτικον (1)

 

v     μετοπώρῳ (<μετά + ὀπῶραι): ἔπειτα ἀπὸ τὰ φροῦτα >: φθινοπώρῳ

v     σοβεῖν· (ἐπὶ)κρατεῖν, δεσπόζειν, κυριαρχεῖν

v     ἤχθησαν (παθ. ἀόρ. τοῦ ἄγομαι: ὁδηγοῦμαι): ἠναγκάσθησαν

v     ἐπετράπη (τοῦ ἐπιτρέπω: ἀναθέτω, λατ. committo alicui aliquid): ἀνετέθη

v     ἄηθες: ἀσύνηθες, ἀπρεπές

v     τεχνηέσσῃ (τεχνήεις, -εσσα, -εν): πλήρει τέχνης: ἐντέχνῳ, εὑρηματικῇ

v     ᾤχετ᾿ἀπιοῦσα: <οἴχομαι (ἀναχωρῶ)<ὄχημα + ἀπό + εἶμι):ἐχάθη, ἐξηφανίσθη

v     δυσοιώνου: (δυσ- + οἰωνός:σημεῖον, πτηνόν): δυσέλπιδος, ἀποφράδος